CLIPPING

MIDIA

ZUPI

56. Zupi.jpg

VOGUE

58. Vogue.jpg

ELLE

17. Elle
17. Elle

19. Elle
19. Elle

16. Elle
16. Elle

17. Elle
17. Elle

1/7

HAPERS BAZAAR

1. Hapers Bazaar
1. Hapers Bazaar

1. Hapers Bazaar
1. Hapers Bazaar

1/1

L'​ OFFICIEL

57. L'Officiel
57. L'Officiel

37. L'Officiel
37. L'Officiel

57. L'Officiel
57. L'Officiel

1/2

FFW

FFW
FFW

FFW
FFW

FFW
FFW

1/2